1. README.md
 2. readme.md
  1. FanJie
      1. style.css
      1. weix.png
     1. index.html
      1. style.css
      1. arrow.png
      2. bd.png
      3. book.jpg
      4. head.jpg
     1. jd-navbar-1.html
     2. jd-navbar-2.html
     3. my-jd.html
  2. pangfei
     1. common.css
     2. content.css
     3. header.css
     4. nav.css
     5. search.css
     1. btn-close.png
     2. header-ad.jpg
     3. header-menu-bg.png
     4. logo-201305.png
     5. map-slider.png
     6. tip-good.jpg
     7. trigle.png
    1. 京东首页.html
    1. baidu.html
     1. new.css
     2. one.css
     1. baidu.jpg
     2. phonebai.jpg
     3. rice.jpg
     1. common.css
      1. a1.png
      2. card_setts_fdb17359.png
      3. copy_rignt_24.png
      4. news_7dd96f5d.png
     2. reset.css
     3. style.css
     1. logo.png
      1. pic1.jpg
      2. pic2.jpg
    1. index.html
     1. common.css
     2. css3.css
      1. btn-close.png
      2. china-map.png
      3. header-menu-attentionjd.jpg
      4. header-menu-bg.png
      5. header-menu-phonejd.png
      6. homebg.png
      7. logo-201305.png
      8. map-live-m.png
      9. map-live-s.png
      10. map-live.png
      11. ng-mid.jpg
      12. service_items_1.png
      13. service_items_2.png
      14. service_items_3.png
      15. service_items_4.png
      16. shop-cart-nogoods.png
     3. reset.css
     4. style.css
       1. 1.jpg
       2. 10.jpg
       3. 2.jpg
       4. 3.jpg
       5. 4.jpg
       6. 5.jpg
       7. 6.jpg
       8. 7.jpg
       9. 8.jpg
       10. 9.jpg
     1. header-ad.jpg
     2. map-slider.png
     3. record.png
     4. tip-good.jpg
      1. ad1.jpg
      2. ad2.jpg
      3. ad3.jpg
      4. ad4.jpg
    1. index-商品分类dl-dt-dd.html
    2. index.html
    1. 11.png
    2. 22.png
    3. bd_logo1.png
    4. 百度首页.html
     1. 12.轮播.png
     2. logo-京东狗.png
     3. 京东图.gif
     4. 众筹.png
     5. 团购.png
     6. 广告图.jpg
     7. 彩票.png
     8. 机票.png
     9. 水电煤.png
     10. 游戏.png
     11. 理财.png
     12. 电影票.png
     13. 白条.png
     14. 礼品卡.png
     15. 话费.png
     16. 购物车.png
     17. 酒店.png
     18. 雪碧图.png
    1. 京东首页实践.html
   1. 3D海贼图片轮换.html
    1. 10.jpg
    2. 11.jpg
    3. 12.jpg
    4. 3.jpg
    5. 3D图片轮换.html
    6. 3D海贼图片轮换.html
    7. 4.jpg
    8. 5.jpg
    9. 6.jpg
    10. 7.jpeg
    11. 8.jpg
    12. 9.jpg
    13. bj.jpg
    1. baidu.html
     1. baidu.css
     1. bd_logo1.png
     2. bdbri_icons.png
     3. icons.png
     4. nuomi_baidu.png
     5. phone_baidu.png
    1. bd_logo1.png
   1. index.html
   2. style.css
     1. style.css
     1. logo.png
    1. index.html
    1. Thumbs.db
    2. index.html
    3. logo.png
     1. Thumbs.db
     2. ad.PNG
     3. header-menu-bg.png
     4. logo.png
     5. ng-mid.jpg
     6. show-img.jpg
    1. index.css
    2. jd-index.html
     1. baidu.css
     1. bd_logo1_31bdc765.png
     2. card_setts_fdb17359.png
     3. qa.png
     4. sun.png
    1. 百度.html
     1. common.css
     2. header-css.CSS
     3. iconfont.css
     4. layout.css
    1. JD.html
     1. 1.png
     2. 2.png
     3. 2016recommend.jpg
     4. 360.jpg
     5. 500.jpg
     6. 5507956eN735de046.png
     7. 558b69dbN73d8332a.jpg
     8. 56333f97Nb3599337.jpg
     9. 5666a31bNcdda60fb.jpg
     10. 566a28a1Nb4c7fbaf.jpg
     11. 567774f7N7d21853b.gif
     12. 5677a628Nc8b09ac9.jpg
     13. 5680a433Nd3218e9a.gif
     14. FUJIFILM.jpg
     15. GXG.jpg
     16. HAIR.jpg
     17. Hisense.jpg
     18. MEIZU.jpg
     19. MO&CO.jpg
     20. PEACE_BIRD.jpg
     21. PHILIPS.jpg
     22. PORTS.jpg
     23. PRSR.jpg
     24. QC-CODE.jpg
     25. ROBAM.jpg
     26. SAMXNITE.jpg
     27. TCL.jpg
     28. TRIIMPH.jpg
     29. XXXXXXXXSL.jpg
     30. ZHOUDAFU.jpg
     31. ZHUBAO.jpg
     32. aigo.jpg
     33. aoc.jpg
     34. aozzo.jpg
     35. apple.jpg
     36. arrow.png
     37. background.jpg
     38. banner.jpg
     39. baolu.jpg
     40. blueair.html
     41. blueair.jpg
     42. canoon.jpg
     43. changhong.jpg
     44. deli.jpg
     45. dell.jpg
     46. doge.png
     47. edifier.jpg
     48. faenza.jpg
     49. harbor.jpg
     50. intel.jpg
     51. jiaju.jpg
     52. jingdong.jpg
     53. liandaojia.jpg
     54. logitech.jpg
     55. logo-201305.png
     56. meizu-metal.jpg
     57. midea.jpg
     58. newyear-decoration.jpg
     59. newyear-good.jpg
     60. nuoyazhou.jpg
     61. service-icon.png
     62. shuangliren.jpg
     63. shuijing.jpg
     64. 家电节能.jpg
     65. 小家电.jpg
     1. iconfont.css
     2. iconfont.eot
     3. iconfont.svg
     4. iconfont.ttf
     5. iconfont.woff
    1. 1.png
    2. c-logo.PNG
    3. guanggao.jpg
    4. jingdong-index.html
    5. jingdong.css
    6. logo.PNG
     1. baidu.css
     1. 1.png
     2. logo.png
     3. weather.jpg
    1. 作业1.html
     1. new_file.css
     1. a1.jpg
     2. bd_logo1.png
     3. icons_8b5b2ea9.png
     4. nuomi_510f7472.png
     5. zbios_62c636fe.png
    1. index.html
     1. common.css
     2. reset.css
     3. style.css
    1. favicon.ico
     1. 20130330B_1.png
     2. 5672a257N93aa6c7e.png
     3. 8080.png
     4. ad.jpg
     5. ad0.jpg
     6. ad1.jpg
     7. ad2.jpg
     8. ad3.jpg
     9. ad4.jpg
     10. ad5.jpg
     11. apps.png
     12. att.jpg
     13. banner.jpg
     14. bg-line.jpg
     15. blueair.jpg
     16. category-bg.jpg
     17. ch.jpg
     18. ci-top1.png
     19. ci-top2.png
     20. close.png
     21. ele.png
     22. footer-1.png
     23. footer-2.png
     24. footer-3.png
     25. footer-4.png
     26. footer-5.png
     27. footer-6.png
     28. guess-ad1.jpg
     29. guess-ad2.jpg
     30. guess-ad3.jpg
     31. guess-ad4.jpg
     32. guess-ad5.jpg
     33. guess-ad6.jpg
     34. haier.jpg
     35. hisense.jpg
     36. homebg.png
     37. icon-xmas.png
     38. icon.png
     39. loading.gif
     40. logo-2015.png
     41. logo-xmas.gif
     42. md.jpg
     43. new.jpeg
     44. ph.jpg
     45. phone.png
     46. pm-ad1.jpg
     47. pm-ad2.jpg
     48. robam.jpg
     49. service_items_1.png
     50. service_items_2.png
     51. service_items_3.png
     52. service_items_4.png
     53. settleup-nogoods.png
     54. tcl.jpg
     55. today-ad1.jpg
     56. today-ad2.jpg
     57. today-ad3.jpg
     58. today-ad4.jpg
     59. today-ad5.jpg
     60. today-ad6.jpg
     61. toolbar.png
     62. treasure.jpg
     63. user-head.jpg
     64. xmax-bg.jpg
    2. index.html
     1. text.js
     1. style.css
     1. bd_logo1.png
     2. qrcode.png
    1. index.html
     1. common.css
     2. dropdown.css
     3. style.css
     1. advertisement.jpg
     2. attentionJD.jpg
     3. categorys.jpg
     4. christmas.gif
     5. close.png
     6. free-using.jpg
     7. icon.png
     8. logo.png
     9. newyear-catehead.jpg
     10. newyear.gif
     11. nogoods.png
     12. qcode.png
     13. user.jpg
    1. index.html
      1. bd_logo.png
     1. index.html
      1. base.css
      2. normal.css
      3. style.css
    1. gulpfile.js
    2. package.json
      1. arrow.gif
      2. phone-hover.gif
      3. phone.gif
     1. style.css
     1. 1.jpg
     2. 2.jpg
     3. 3.jpg
     4. 4.jpg
     5. arrow-r.png
     6. arrow.gif
     7. buy.png
     8. car.png
     9. dog.png
     10. down-top-user-logo.png
     11. homebg.png
     12. hot-sell-left.png
     13. hot-sell-right.png
     14. hot-sell.png
     15. nav-second-right-logo.png
     16. nav-third-middle-photo.png
     17. nav-third-right.png
     18. phone-hover.gif
     19. phone.gif
     20. search.png
     21. user.png
    1. index.html
    1. 百度作业 11.30.html
    1. 1129作业-百度首页.html
     1. logo.png
     2. ma.jpg
     1. style.css
     1. common.css
     2. reset.css
     3. style.css
     1. ad.jpg
     2. apps.png
     3. attention.jpg
     4. blueair.jpg
     5. changhong.jpg
     6. close.png
     7. focus-img.jpg
     8. free_try.jpg
     9. haier.jpg
     10. hisense.jpg
     11. homebg.png
     12. icon.png
     13. jd2015img.png
     14. logo-right.gif
     15. logo.png
     16. midea.jpg
     17. no-img_mid_.jpg
     18. philips.jpg
     19. pm-ad1.jpg
     20. pm-ad2.jpg
     21. robam.jpg
     22. settleup-nogoods.png
     23. tcl.jpg
    1. 京东首页.html
   1. README.md
     1. a0.jpg
     2. bd_logo1.png
     3. men.png
     4. newsimage-1.jpg
     5. newsimage-2.jpg
     6. refresh.png
    1. index.html
     1. 001.jpg
     2. 002.jpg
     3. 003.jpg
     4. 004.jpg
     5. 01.png
     6. 02.png
     7. 56779963Nb44a79b3.jpg
     8. android.png
     9. code01.png
     10. code02.png
     11. homebg.png
     12. ipad.png
     13. iphone.png
     14. jd2015img.png
     15. jdcode.png
     16. logo.png
     17. myimage.jpg
     18. newone1.png
     19. newone2.png
     20. youproduct1.jpg
     21. youproduct2.jpg
     22. youproduct3.jpg
     23. youproduct4.jpg
     24. youproduct5.jpg
     25. youproduct6.jpg
     26. yourlike.png
    1. jd.html
    2. newjd.html
    1. Baidu.html
    1. jd.html
     1. logo.png
    1. jingdong.html
   1. 百度.html
     1. common.css
     2. header.css
     3. main.css
     1. jd.html
     2. jd_index.css
     1. 54c84f72Ncc1a02a2.jpg
     2. 566aa1c6N759d9d51.png
     3. 56809a7eN208c6249.gif
     4. jd2015img.png
     5. logo-201305.png
     6. no-img_mid.jpg
     7. topbanner.jpg
     8. x.png
    1. index.html
    1. index.css
    2. index_baidu.html
     1. common.css
     2. hover.css
     3. style.css
     1. AppliancesSubsidies.jpg
     2. JDClientServerQRCode.png
     3. JDMicroShopQRCode.jpg
     4. JDlogo.png
     5. SmallAppliance.jpg
     6. TCL.jpg
     7. ad.jpg
     8. ad.png
     9. blueair.jpg
     10. c-p-line.jpg
     11. changhong.jpg
     12. container-background.jpg
     13. haier.jpg
     14. hisense.jpg
     15. history1.jpg
     16. history2.jpg
     17. history3.jpg
     18. history4.jpg
     19. icon.png
     20. login.jpg
     21. midea.jpg
     22. philips.jpg
     23. quit.gif
     24. robam.jpg
     25. settleup-nogoods.png
     26. w-goods.jpg
    1. index.html
    2. second-level-menu.html
     1. index.css
     2. widthsetting.css
     1. baidulogo.png
     2. book.gif
     3. footerlogo.gif
     4. know.gif
     5. more.gif
     6. music.gif
     7. picture.gif
     8. rank.gif
     9. weather.gif
    1. index.html
    1. 1.html
    2. 1.php
    3. 2.html
    4. 2.php
    5. 3.html
    6. 3.php
    7. loading.gif
    8. util-ajax.js
    9. util-class.js
    10. util-validate.js
    11. 问答.md
    1. 8-1.html
    2. 8-2.html
    3. 8-3.html
    4. abc.js
   1. 1.导航条.png
   2. 10.商品分类-二级.png
   3. 11.新闻生活服务.png
   4. 12.轮播.png
   5. 13-今日推荐.png
   6. 14.猜你喜欢.png
   7. 15.京东特色购.png
   8. 16.服装箱包.png
   9. 17.天天低价.png
   10. 18.footer.png
   11. 19.登录.png
   12. 2.导航条-地区选择.png
   13. 20.注册.png
   14. 3.导航条-我的京东.png
   15. 4.导航条-客户服务.png
   16. 5.网站导航.png
   17. 6.广告条.png
   18. 7.logo区.png
   19. 8.功能区导航.png
   20. 9.商品分类.png
   21. clock.gif
    1. 1.导航条.html
    2. 1.导航条2.html
     1. common.css
     2. common2.css
     3. nav.css
     4. nav2.css
     5. reset.css
     6. reset2.css
     1. app-icons.png
     2. app.png
     3. phone.png
     4. trig.png
     5. trigle.png
   1. function.html
   1. Math.html
   2. 字符串.html
   3. 数组.html
   1. 1.html
   1. hack.html
   1. test1.html
   2. test2.html
   1. basic.html
    1. index.css
    2. index2.css
   2. html1.html
   3. index.html
    1. basic.js
   4. 块元素.html
   1. css选择器.html
   2. form.html
   3. iframe.html
   1. 1.html
   2. 2.html
   1. BFC.html
   2. untitled
   3. 双飞翼布局.html
   4. 圣杯布局.html
   5. 浮动.html
   1. 两栏1.html
   2. 两栏2.html
   3. 两栏3.html
   4. 两栏布局.html
   5. 双飞翼布局.html
   6. 圣杯布局.html
   7. 居中.html
   1. 1.html
   2. 2.html
   3. 3.html
   1. tab切换.html
   2. 事件举例.html
   3. 事件代理.html
   4. 事件使用.html
   5. 修改样式.html
   6. 兼容封装.html
   7. 模态框.html
   8. 表单验证.html
   1. ajax_input.php
   2. ajax_post.php
   3. ajax_simple.php
   4. getMore.html
   5. getMore.php
   6. index.html
   7. use_ajax.html
   8. use_ajax.php
   1. 1.html
   2. 2.html
   3. 3.html
   4. 4.html
   1. aaa.html
   2. getMoreItem.php
   3. getMoreItemJsonp.php
   4. getMoreItemPost.php
   5. index.html
   6. jsonp.html
   7. jsonp.php
   8. simple.html
   1. setTimeout.html
   1. 1.html
   1. 1.html
   1. 1.html
   2. 2.html
   3. setTimeout.html
  1. baidu-question.md
  2. jd-questions.md
 1. ajax 是什么?有什么作用?

异步JavaScript和XML,作用是和后台进行无页面刷新数据交换

 1. 前后端开发联调需要注意哪些事情?后端接口完成前如何 mock 数据?

注意事项:

 1. 根据双方排期,沟通协调联调时间
 2. 评估项目实现方式,提前约定接口规范,如有变动及时告知
 3. 后端接口开发完成前可根据约定的规范自己 mock 数据进行开发,接口开发完成后切换数据来源进行联调测试

如何 mock 数据? 在后端接口开发完成前,真实数据实际上是不存在的,为了不影响开发进度并行开发可自己使用约定接口生产一些格式符合规范的假数据。

 1. 可在 js 代码里添加(优点:简单;缺点:后续还要改代码)
 2. 使用代理,把代码里的接口地址代理到本地的数据文件
 3. 自己使用后端语言写个简单的接口